Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov a dodržiavanie príslušných zákonných povinností, okrem iného podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon”), účinnými odo dňa 25. mája 2018 (ďalej spoločne taktiež iba „Právne predpisy”) (GDPR), je pre nás – STOLAR COOP, s.r.o IČO: 36546607, so sídlom Čierne blato 38, 935 05 Pukanec zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 13136/N,. Nižšie Vás chceme informovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú informácie umožňujúce zistenie Vašej totožnosti, okrem iného je to Vaše meno a priezvisko, adresa a Vaše telefónne číslo.

 1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť STOLAR COOP, s.r.o IČO: 36546607, so sídlom Čierne blato 38, 935 05 Pukanec zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 13136/N,., je prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR (ďalej uvádzaný ako „www.stolarcoop.sk -“) webových stránok:

www.stolarcoop.sk

 a na nich zverejnený internetový obchod

a tiež všetky zákonné povinnosti spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o IČO: 36546607, so sídlom Čierne blato 38, 935 05 Pukanec zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 13136/N.

 

Našu spoločnosť môžete kontaktovať týmito komunikačnými kanálmi:

 • Listom adresovaným:  STOLAR COOP, s.r.o , Čierne blato 38, 935 05 Pukanec
 • Telefonicky na čísle: +421 036 63 308 71
 • E-mailom zaslaným: stolar@stolarcoop.sk
 1. Návšteva webových stránok neregistrovaných zákazníkov

Pri navštívení našej webovej stránky www.stolarcoop.sk  nám Váš prehliadač zasiela informácie, tzv. „súbory serverových protokolov“, ktoré sa automaticky ukladajú. Pritom sa jedná o informácie, ako je typ/verzia internetového prehliadača, použitý operačný systém, referenčné URL (predtým navštívené stránky), hostiteľský názov pristupujúceho počítača (IP adresa) a čas prístupu k serveru.

Tieto údaje nemožno priradiť k žiadnej konkrétnej osobe, a preto neumožňujú identifikáciu užívateľa. Ukladanie týchto údajov slúži iba na systémové a štatistické účely. Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi dát za účelom priradenia údajov k určitej osobe sa nevykonáva. Dáta sa po 36 mesiacoch štatistického vyhodnocovania vymažú.

 1. Účely spracúvania a právny základ
  1. Realizácia zmlúv vrátane založenia zákazníckeho účtu online

Na účely registrácie zákazníka alebo dodávateľa zhromažďujeme prostredníctvom zamestnancov STOLAR COOP, s.r.o., alebo samostatne v internetovom obchode www.stolarcoop.sk , a na účely realizácie  spracovávame:

 • Názov firmy a meno a priezvisko kontaktnej osoby (prípadne tiež mená konateľov a spoločníkov)
 • DIČ a živnostenský list
 • Adresa (ulica, PSČ, obec)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne a faxové čísla

Na založenie zákazníckeho účtu v internetovom obchode www.stolarcoop.sk je nutné naviac zadanie ľubovoľne voliteľného hesla, ktoré sa ukladá vo väzbe s Vašou e-mailovou adresou ako prihlasovací údaj.

Právnym základom spracúvania týchto údajov je zmluva uzatvorená medzi Vami a spoločnosťou STOLAR COOP, s.r.o., Pokiaľ tieto potrebné údaje neposkytnete, nie je realizácia Vášho nákupu alebo objednávky tovaru/služieb a založenie zákazníckeho účtu možná.

  1. Vyúčtovanie, kontrola hodnotenia bonity a vymáhanie pohľadávok

Údaje, ktoré ste poskytli ako zákazník pri registrácii, sa príležitostne používajú ku kontrole hodnotenia Vašej bonity, a v rámci zmlúv na zákazkové práce sa používajú k párovaniu s údajmi obchodných informácií a – ak je to nutné – sú ďalej poskytované právnym zástupcom k vymáhaniu pohľadávok.

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., pred vypracovaním záväznej ponuky na kontrole finančnej situácie potenciálneho obchodného partnera. V prípade vymáhania pohľadávok sleduje spoločnosť STOLAR COOP, s.r.o., presadzovanie svojich zmluvných práv. 

  1. Zákaznícky servis, priama reklama a novinky

Vaše údaje poskytnuté nám v rámci registrácie zákazníka používame taktiež na účely kontaktovania za účelom poskytovania informácií o nových produktoch a službách alebo poskytovania iných informácií, o ktoré možno budete mať záujem (zákaznícke služby a účely priamej reklamy).

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o.,  na dlhodobom uspokojovaní svojich zákazníkov a udržiavaní kontaktu s nimi. Poukazujeme na to, že proti takémuto kontaktovaniu môžete kedykoľvek vznášať námietky bez uvedenia dôvodu kontaktovaním prevádzkovateľa (bod 1). Vaše obecné práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v bode 8.

  1. Iné požiadavky na kontaktovanie

Na našich webových stránkach ponúkame každému návštevníkovi možnosť nás kontaktovať. Za týmto účelom zhromažďujeme pomocou internetových formulárov tieto osobné údaje:

 • Názov firmy a meno a priezvisko kontaktnej osoby, prípadne meno a priezvisko
 • Adresa (PSČ, obec, ulica)
 • DIČ
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o.,  na komunikáciu s dotknutými osobami. Poukazujeme na to, že proti takémuto kontaktovaniu zo strany spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek vznášať námietky bez uvedenia dôvodu kontaktovaním prevádzkovateľa (bod 1).

  1. Súťaže o ceny / tombola

Pri rôznych akciách usporadúvaných pre zákazníkov a ďalších záujemcov ponúka spoločnosť STOLAR COOP, s.r.o., súťaže o ceny. Pritom sa uskutočňuje zhromažďovanie týchto osobných údajov kvôli nasledovnému kontaktovaniu výhercu/výhercov:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Právnym základom je súhlas uvedený na účastníckej karte s poskytnutím týchto údajov. Až do vylosovania je možné udelený súhlas kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi (viď bod 1) alebo priamo spoločnosti koncernu STOLAR COOP, s.r.o.,   ktorá súťaž o ceny organizuje.

Údaje zhromaždené na účely súťaže o ceny sa ihneď po vylosovaní vymažú.

 1. Používanie cookies

Pre zatraktívnenie našich internetových stránok pre návštevníkov používame tzv. „cookies“, ktoré umožňujú využívanie niektorých funkcií. Jedná sa pritom o súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, a s ich pomocí sa uskutočňuje zvyšovanie užívateľskej prívetivosti webových stránok.

Existujú dva typy cookies: trvalé a dočasné cookies (cookies aktuálnej relácie). Cookies aktuálnej relácie sa ukladajú iba do zavretia Vášho internetového prehliadača, a potom sa vymažú. Trvalé cookies zostávajú uložené na Vašom počítači i po zavretí internetového prehliadača.

Cookies môžete zo svojho počítača ľahko odstrániť pomocou svojho prehliadača. Pokyny pre nakladanie s cookies a návody na ich vymazanie nájdete v menu „Nápoveda“ ku svojmu prehliadaču. Máte možnosť cookies úplne deaktivovať alebo prehliadač môžete nastaviť tak, že budete upozornený pri každom zaslaní nového súboru cookie na Váš počítač.

 1. Analýzy Google

Tieto webové stránky používajú analýzu Google, čo je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Analýza Google používa cookies, ktoré umožňujú analýzu využitia našich webových stránok. Informácie o použití týchto webových stránok vytvorené pomocou týchto cookies (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané po dobu 38 mesiacov. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnocovanie Vášho používania webových stránok, na zostavovanie protokolov o webových aktivitách pre prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu.

Taktiež spoločnosť Google tieto informácie zároveň poskytuje tretím stranám, pokiaľ je to nariadené zákonom, alebo pokiaľ tieto tretie strany vykonávajú spracúvanie týchto dát na zákazku spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať príslušným nastavením svojho prehliadača. V takomto prípade Vás však upozorňujeme, že nebude možné využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Použitím týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním údajov zhromažďovaných o Vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely popísané vyššie. V opačnom prípade máte možnosť analýzu Google deaktivovať použitím prídavného modulu prehliadača.

 1. Bezpečnosť osobných údajov

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, poškodeniu, prístupu, pozmeňovaniu alebo šíreniu Vašich osobných údajov neoprávnenými osobami. Naše výpočtové strediská sú prevádzkované v súlade s najaktuálnejšími bezpečnostnými štandardmi, ktoré zahŕňajú firewally, technológie detekcie narušenia a tiež komplexné fyzické kontroly a obmedzenia prístupov. Na úrovni aplikácií sa používajú moderné autentifikačné metódy na prideľovanie užívateľských a administrátorských oprávnení a vykonávajú  každodenné zálohy všetkých údajov a ich decentrálnej archivácie. V procese objednávky sú Vaše platobné údaje prenášané cez internet zašifrované.

 1. Doba uloženia

Vaše osobné údaje sa ukladajú podľa potreby až do uplynutia zákonných lehôt na archiváciu daňových a obchodných dokladov alebo všeobecné premlčacie lehoty podľa občianskoprávnej úpravy.

 1. Vaše práva

Ako subjekt údajov podliehajúcich spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou STOLAR COOP, s.r.o.,  máte tieto práva:

  1. Právo na prístup (článok 15 GDPR)

Od spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., môžete požadovať potvrdenie o tom, či sú spracovávané príslušné osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, obdržíte od nás informácie o účele spracúvania, kategóriách a príjemcoch týchto údajov, o dobe uloženia, prípadne o kritériách na ich stanovenie, a tiež o existencii práv uvedených v bode 7 b.-g.

  1. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Máte právo od spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., požadovať bezodkladnú opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ktoré spracovávame.

  1. Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

Máte právo od spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., požadovať bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ tomu nebránia závažné dôvody, napr. plnenie zákonných povinností.

  1. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Od spoločnosti STOLAR COOP, s.r.o., môžete požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov z dôvodov stanovených GDPR (napr. kontrola správnosti Vašich osobných údajov, protiprávne spracúvanie, vznesenie námietky).

  1. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Spoločnosť STOLAR COOP, s.r.o., môžete požiadať o odovzdanie svojich poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, obvyklom, strojovo čitateľnom formáte alebo o ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

  1. Právo vzniesť námietku (článok 21 GDPR) a právo na odvolanie (článok 7 GDPR)

Proti spracúvaniu svojich osobných údajov máte právo vznášať námietky.

Pokiaľ spoločnosť STOLAR COOP, s.r.o., nemôže preukázať žiadne závažné, právom chránené dôvody na spracúvanie, budú Vaše osobné údaje vymazané. To sa vykoná taktiež spätne so všetkými osobnými údajmi, ktoré boli v minulosti uložené.

Nezávisle na tom máte možnosť predtým udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

  1. Právo na podanie sťažnosti

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Informácie, dotazy

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo použitia svojich osobných údajov spoločnosťou STOLAR COOP, s.r.o., zašlite ich prosím e-mailom na adresu.: stolar@stolacroop.sk